Artikel 3: Offertes en Aanbiedingen.

 1. Alle offertes en aanbiedingen van CH zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product of de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

 2. CH kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere kosten. (Hieronder vallen andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis, verblijf en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.)

 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod, dan is CH daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij CH, anders aangeeft.

 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht CH niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes of aanbiedingen gelden automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4: Contractduur; Uitvoeringstermijnen, Risico-overgang, Uitvoering en Wijziging overeenkomst; Prijsverhoging.

 1. Totstandkoming van een overeenkomst: Nadat u uw persoonlijke gegevens hebt ingevoerd en mij via het contactformulier of andere formulieren op of te downloaden van de website verzoekt tot een opdracht, is deze na verzending van het contactformulier of andere formulieren op of te downloaden van de website een tijdelijke overeenkomst. De overeenkomst is bindend zodra wij de opdracht bevestigen.

 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer en fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever CH derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. CH dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 3. CH zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 4. CH heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 5. Indien CH of door CH ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Onder deze regeling valt onder andere eten, drinken en eventuele overnachtingen, men kan dus niet achteraf CH hierover factureren.

 6. Levering geschiedt af bedrijf van CH. De opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever afnemen weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is CH gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de opdrachtgever ter beschikking staan.

 7. CH is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

 8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan CH de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 9. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CH aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort de begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan CH worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan CH zijn verstrekt, heeft CH het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten e/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan CH ter beschikking heeft gesteld. CH is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat CH is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeenkomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. CH zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

 11. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is CH gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen CH bevoegde persoon en de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van CH op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

 12. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan CH een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

 13. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens CH gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan zijde van CH die daardoor eventueel direct of indirect ontstaan.

 14. Indien CH met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is CH niettemin ten alle tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijze niet voorzienbaar waren.

 15. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst dan is uitsluitend de opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van boek 6 Burgerlijk Wetboek gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij CH

 • -alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;

 • -indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op CH rustende verplichting ingevolge de wet;

 • -indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;

 • -of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.