Artikel 5: Annulering, Opschorting, Ontbinding en Tussentijdse opzegging van de overeenkomst.

  1. CH is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst. CH ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om deze zekerheid te stellen of onvoldoende van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan zijde van de opdrachtgever niet langer van CH kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

  2. Voorts is CH bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van CH kan worden gevergd.

  3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van CH op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien CH de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

  4. Indien CH tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van de schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze zijn ontstaan.

  5. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is CH gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, die daardoor direct en indirect zijn ontstaan.

  6. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is CH gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

  7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door CH, zal CH in overleg met de opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de opdracht van de werkzaamheden voor CH extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij CH anders aangeeft.

  8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging, indien en voor zover het beslag binnen drie maanden is opgeheven, ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het CH vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds, of tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van CH op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

  9. Indien de opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

  10. Annuleren van een handfasting: Let op: Indien u onverhoopt toch niet verder wil met de door u opgegeven opdracht, dan dient u dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven, dit kan tot uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de opdracht, tenzij dit schriftelijk door CH anders is aangegeven. In geval er een aanbetaling door u is gedaan zal deze wanneer de annulering tijdig bij ons is gemeld, volledig aan u worden terug betaald, echter als dit niet het geval is zal er geen restitutie plaats vinden, dit i.v.m. de dan reeds gemaakte kosten. Indien u niet annuleert, is CH gerechtigd om u aansprakelijk te stellen voor het gehele bedrag welke bij aan gaan van de overeenkomst verschuldigd is. Annuleringen van opdrachten kunnen uitsluitend worden geannuleerd via het daar voor bestemde E-mailadres annulering@celtic-handfasting.nl of neemt u even contact op met het volgende telefoonnummer; +31(0)6-49911693. Dit E-mailadres en telefoonnummer zullen altijd duidelijk staan aangegeven op de overeenkomst die u bent aangegaan met CH. Andere vormen van annuleren zijn niet conform onze voorwaarden en zullen dan ook als zodanig worden gezien. Wanneer er dus niet tijdig wordt geannuleerd, zijn wij genoodzaakt om u als nog te factureren. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier wordt automatisch akkoord gegaan met onze algemene voorwaarden. Het is dus zorg dat u deze gelezen heeft voor dat u ondertekend, u kunt zich later er niet op beroepen de algemene voorwaarden van CH niet te kennen.