Algemene Voorwaarde van "Celtic Handfasting", verder te noemen CH.

Artikel 1: Algemeen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van CH bij uitvoering van opdrachten die afkomstig zijn van particulieren, zakelijke klanten of bedrijven. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door CH; dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging.

 

  1. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met CH, voor de uitvoering waarvan door CH derden dienen te worden betrokken.

  2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van CH en zijn directie.

  3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

  4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. CH en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

  5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden 'naar de geest' van deze bepalingen.

  6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.

  7. Indien CH niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat CH in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2: Beveiligingsverklaring.

  1. Wij van 'Celtic Handfasting' gebruiken uw gegevens uitsluitend voor ons zelf en verstrekken deze dan ook niet aan derde. Alle klantgegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG) door ons tijdelijk opgeslagen en verwerkt. Al uw gegevens worden automatisch vernietigd na dat wij klaar zijn met de opdracht. Er blijven dus nadien geen gegevens door ons bewaard.

  2. Inlichtingen: Al uw persoonlijke gegevens kunt u ten alle tijden kosteloos opvragen, corrigeren, intrekken of laten verwijderen. Dit dien echter wel altijd persoonlijk te geschieden, dit om eventuele fraude te voorkomen.

  3. Informatie aan derden: Wij geven uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw adres, telefoonnummer en e-mailadres, niet door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt deze toestemming natuurlijk ook ten alle tijden weer intrekken. Hiervan uitgesloten zijn de bedrijven die wij eventueel inschakelen voor de uitvoering van uw opdracht en die voor de afwikkeling van uw opdracht bepaalde gegevens nodig hebben. In deze gevallen worden echter uitsluitend de daarvoor benodigde gegevens doorgegeven. U krijgt in z'n geval hier ten alle tijden bericht over van ons.